BRL / GMP / KIWA / VLAREM gecertificeerde tankstot 16 meter hoog
High Tech Lassamenstellingenvoor iedere branche
3D Engineering tot realisatie in eigen huis

Privacy-verklaring

Bij Kuypers Kunststoftechniek nemen we uw privacy serieus en voldoen we aan de huidige wetgeving op het vlak van privacy. Wij zijn verplicht te vragen om uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U geeft uw toestemming door dat op het contactformulier aan te vinken.

Kuypers Kunststoftechniek gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons heeft toevertrouwd, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. Indien ons initiële contact niet tot een opdracht of nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 12 maanden uit onze bestanden verwijderd.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie of mailwisseling vanuit uw initiatief, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacywetgeving. Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. 

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via Google Analytics of andere tracking software.

U kunt de door ons opgeslagen gegevens altijd inzien, laten corrigeren, opvragen of over laten dragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Door het verzenden van het contactformulier of van het formulier voor het aanvragen van een offerte geeft u aan de privacyverklaring goed te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn: 

De volledige versie van deze privacyverklaring is opgenomen in onderstaande tekst.

Definities

Kuypers Kunststoftechniek:
Kuijpers Kunststoftechniek B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  18036761 en daaraan gelieerde ondernemingen conform het register van de Kamer van Koophandel.

Directie:
Ron Kuypers

Persoonsgegevens:

 • Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres, postadres, factuuradres, bankrekeningnummer 
 • Alle persoonsgegevens van uw relaties die u aan ons toevertrouwt.

Relatie:
Cliënten, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtnemers, opdrachtgevers, medewerkers, abonnees, samenwerkingspartners ingehuurde of ingeleende medewerkers waarmee Kuypers Kunststoftechniek een zakelijke overeenkomst is aangegaan.

Doeleinden verwerking

Kuypers Kunststoftechniek gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om de activiteiten te kunnen uitvoeren die passen bij de doelstellingen van Kuypers Kunststoftechniek:

Ontwerpen, vervaardigen en verkopen van producten van kunststof.

We gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goed werk te kunnen blijven bieden. Tenzij u aangegeven heeft daar prijs op te stellen, sturen we u ook geen direct mail.

N.B. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan in een normale klant-leverancier-relatie te doen gebruikelijk is; facturering, informatie over wijziging van producten, diensten of adres, om goederen of diensten af te kunnen leveren, verzenden van een nieuwsbrief, belastingaangifte.

Kuypers Kunststoftechniek gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons toevertrouwt, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. 

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacy-wetgeving en op dezelfde wijze als Kuypers Kunststoftechniek; dit is in een overeenkomst met deze partijen vastgelegd.

Wettelijke grondslag verwerking

Kuypers Kunststoftechniek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van u als de betrokkene. Als relatie van heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak die u met ons heeft gemaakt over uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Kuypers Kunststoftechniek heeft uw persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) verkregen: 

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, o.a. via het contactformulier op onze website, via persoonlijke contacten en/of door het overhandigen van uw visitekaartje.
 • Indien van toepassing worden geboortedatum, burgerservicenummers en identiteitsdocumenten direct verkregen van u als relatie.
 • Via uw bank ontvangen wij uw bankrekeningnummer na betaling van een factuur op het afschrift.
 • Uit de databestanden of de documentatie die u aan ons toevertrouwt of ter inzage heeft gegeven.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger binnen Nederland, in een derde land of aan een internationale organisatie

Alle softwareleveranciers en data-opslagcentra waar Kuypers Kunststoftechniek gebruik van maakt, voldoen aan de AVG.

Kuypers Kunststoftechniek conformeert zich qua gegevensverwerking op het vlak van privacy aan de werkwijze van grote nationale en internationale organisaties zoals Unit4, Rabobank, ING, Microsoft, Google, KPN, T-mobile of soortgelijke organisaties en providers op dit vlak en kan daar geen directe invloed op uitoefenen. Daarnaast houden wij ons uiteraard aan wettelijke verplichtingen of opdrachten van de rechterlijke macht in Nederland, die van een hogere wetsorde kunnen zijn dan de AVG.
Kuypers Kunststoftechniek houdt een verwerkingsregister bij waarin is opgenomen welke gegevens aan welke dienstverleners/verwerkers worden verzonden. Indien Kuypers Kunststoftechniek de privacybeschermingsmaatregelen van deze verwerkers voldoende in lijn acht met de zorgvuldigheid van privacybescherming die Kuypers Kunststoftechniek zelf hanteert en beschrijft in deze privacy-verklaring, conformeren wij ons aantoonbaar aan de privacy-verklaring en de beveiligingsmaatregelen van deze dienstverleners zoals gepubliceerd op hun website of op een andere wijze schriftelijk aan ons bekend zijn gemaakt. Indien wij deze zorgvuldigheid onvoldoende achten gaan we niet samenwerken met deze verwerker.  Als de getroffen maatregelen beperkt zijn, is een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze dienstverleners waarin het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens conform de AVG wordt overeengekomen.

Waar mogelijk kiest Kuypers Kunststoftechniek voor de hoogste vorm van privacybescherming, indien deze organisaties daar een keuzemogelijkheid toe bieden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien ons initiële contact niet tot een opdracht leidt of een nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 12 maanden uit onze bestanden verwijderd.

Relatiegegevens worden tot 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. 

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden alleen verzonden via media die zich houden aan dezelfde privacy-regels als Kuypers Kunststoftechniek.


Verder houden wij ons aan de volgende regels:

 • Het contactformulier op de website wordt verzonden via een https-protocol.
 • Alle apparatuur die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens is beveiligd met 
  antivirus-, antispam en anti-phishing software en met firewall-beveiligingssoftware en –hardware.
 • Onze apparatuur (smartphone, laptops en pc’s) is beveiligd via een wachtwoord dat periodiek wordt gewijzigd en/of via vingerafdrukherkenning en/of gezichtsherkenning.
 • Beeldschermvergrendeling is standaard. 
 • De opslagmedia (USB-sticks, SD kaarten, harde schijf, etc. ) die wij gebruiken zijn versleuteld, waar mogelijk via de hoogste vorm van versleuteling die op dit moment toegankelijk is. Gebruik ervan wordt overigens zo veel mogelijk vermeden.
 • We zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en verstrekken in de regel geen persoonsgegevens aan externen.
 • Indien we externen inschakelen, zijn deze gehouden aan dezelfde verplichtingen; zij tekenen daartoe een overeenkomst, inclusief een geheimhoudingsverklaring, waarin zij verklaren uw persoonsgegevens geheim te houden.

Datalek c.q. incidentenmanagement 

Alhoewel door onze wijze van beveiliging van uw persoonsgegevens de kans op een datalek klein is, blijft dat altijd een mogelijkheid die voor kan komen, bijvoorbeeld als per ongeluk een hyperlink wordt aangeklikt van een onbetrouwbare bron.  In dat geval wordt direct de netwerkkabel uit de computer verwijderd, de wifi-verbinding verbroken, de computer uitgezet en onze ICT-beheerder ingeschakeld. 

Bij een datalek wordt de volgende procedure gevolgd:  
Datalekken worden gedocumenteerd in het incidentenlogboek. Een voorbeeld van incidentenlogboek staat hieronder weergegeven. In het incidentenlogboek wordt weergeven waar het datalek zich bevindt, welke persoonsgegevens het betreft,  op welke datum het datalek is ontstaan, wanneer het datalek is opgelost en hoe het de volgende keer voorkomen kan worden. De directie wordt direct geïnformeerd. De directie informeert de autoriteit persoonsgegevens als het datalek direct invloed heeft op uw privacy.
Wij informeren u zodra er sprake mocht zijn van een datalek dat op u betrekking heeft.

Rechten van relaties

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als relatie heeft u ook het recht Kuypers Kunststoftechniek te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm terug te krijgen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kuypers Kunststoftechniek, neem dan contact op met de directie via onderstaande contactgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Meer informatie over de bovenstaande door Kuypers Kunststoftechniek getroffen waarborgen, voor een kopie van de getroffen maatregelen, voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen van uw persoonsgegevens door Kuypers Kunststoftechniek kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Ook een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van uw gegevens, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per email indienen. Hierbij kunnen wij u om uw identificatie vragen.

Met dank voor uw medewerking.

21 mei 2019

Ron Kuypers
Kuypers Kunststoftechniek
info@kuypers.com

Postadres:
Kuypers Kunststoftechniek t.a.v. Ron Kuypers
Diamantweg48
5527 LCHapert

 • Klanten
 • Over Kuypers
 • Kunststofsoorten
 • Technieken
 • Contact
 • Offerte aanvragen